FOGAS.sk

+421 903 621 000 

 Výpožičné podmienky na príves


 FOGAS – požičovňa prívesov, podľa tejto zmluvy prenajíma nájomcovi  vozidlo uvedené v Nájomnej zmluve, ktoré je predmetom tejto zmluvy a týchto podmienok. Nájomca potvrdzuje príjem prívesu a súhlasí s nasledovným:

1. Nájomca vráti príves kompletný, s dokladmi  a všetkými doplnkami a vybavením fy FOGAS v dohodnutom termíne, uvedenom v Nájomnej zmluve, alebo skôr na požiadanie fy FOGAS. Predĺženie nájomného obdobia musí byť odsúhlasené fy FOGAS.
2. Nájomca prebral príves v riadnom technickom stave s prípadnými poškodeniami uvedenými v Nájomnej zmluve.
3. Nájomca nepoužije príves:
 A, na prepravu tovaru, ktorý je v rozpore so zákonmi, alebo inej nelegálnej činnosti.
 B, pod vplyvom alkoholu a drog.
4. Oprávnenie používať príves má len osoba uvedená na opačnej strane.
5. Nájomca pred jazdou skontroluje osvetlenie a  tlaky v pneumatikách, inak nebude zasahovať do prívesu bez súhlasu fy FOGAS.
6. Nájomca urýchlene zaplatí fy FOGAS na požiadanie:
 A, dennú cenu prenájmu podľa Nájomnej zmluvy. Ak sa prenájom predľži o viac ako 1 hodinu, účtuje sa ďalší deň prenájmu.
 B, lokačný poplatok. Ak je vozidlo prenajímané a odovzdané na inom mieste ako je sídlo fy FOGAS bude vystavený poplatok za vzdialenosť do týchto miest  1,-€/km
 C, všetky poškodenia poplatky, pokuty a súdne trovy vzniknuté počas používania prívesu nájomcom.
 D, útraty fy FOGAS zahrňujúce primerané platby pre splnomocnencov.
7. Nájomca je zodpovedný za všetky škody na vozidle, ktoré nie sú kryté z PZP.
8. Nájomca oslobodzuje fy FOGAS od každej zodpovednosti za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek majetku, ktorý sa nachádzal na ložnej ploche prívesu počas prenájmu.
9. Táto zmluva bola zostavená v súlade so zákonmi  Slovenskej republiky.